Toplam Kalite felsefesini esas alarak;

 • Müşterilerimizi, acenta ve tedarikçilerimizi iş ortaklarımız olarak görerek, karşılıklı güvene dayalı, uzun süreli, kalıcı ilişkiler kurmayı,
 • Müşterilerimizin beklentilerinin ötesinde hizmet sunabilmek için süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, ihtiyaç bazlı tedarik zinciri çözümleri üretebilmeyi,
 • Müşterilerimizin gerekliliklerine ve ürünlerinin özelliklerine göre uyarlanmış hizmetlerimizi ortak bir eksen üzerinde çalışan bütünsel bir çerçevede en uygun maliyetlerle yönetmeyi,
 • Hizmetlerimizi gerçekleştirirken kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanmayı,
 • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkân tanıyarak, ihtiyaçları doğrultusunda planlanmış faaliyetler ile yetkinliklerini arttırmayı
 • Takım çalışmasını benimseyerek, hedeflerimize ekip olarak ulaşmayı,
 • Toplumsal, Çevre ve ISG sorumluluğunun bilincinde olarak bunlar için gerekli olan tüm kaynakları sağlamayı
 • Sahip olduğumuz yönetim sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Faaliyetlerimiz kapsamında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve standartlara ve etik kurallara uygun olarak çalışmalar yürütmeyi,

Taahhüt ediyoruz.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Sürdürülebilir Kalkınmanın üzerimize düşen bir görev olduğunun bilinciyle;

 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre duyarlılığını yaşam biçimi haline getirmeyi,
 • “Sıfır İş Kazası” yaklaşımıyla, operasyonlarımız sırasında oluşan veya oluşabilecek olası tüm riskleri azaltmak ve mümkün ise ortadan kaldırmak için önleyici tedbirleri almayı,
 • Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın kendi sorumluluk alanlarında iş sağlığı güvenliğine aktif katılımı ile pozitif İSG kültürü oluşturmayı,
 • Doğal kaynak tüketimini minimum seviyeye indirmeyi,
 • Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan atıkları en aza indirmeye çalışarak, tekrar kullanım olanakları yaratmayı, önlenmesi mümkün olamayan atıkların ise doğaya zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Kurulan entegre yönetim sistemini ve bu sistemin faaliyetlerini sürekli denetlemeyi ve ilgili tarafların erişimine açık tutmayı,
 •  Tüm çalışanlarımızın katılımıyla İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre performansımızı takip ederek sürekli iyileştirmeyi,
 • Sahip olduğumuz İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve bunlar için gerekli tüm kaynakları sağlamayı,
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve standartlara uymayı,

Taahhüt ediyoruz.

Uluslararası Taşımacılıkta
“Güvenilir” Marka.

info@sevnak.com.tr